Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i Cookies usług drogą elektroniczną przez telDoc

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), który odpowie na Twoje pytania i wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych. W telDoc sp. z o.o. funkcję IOD pełni Pan Krzysztof Perfikowski. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@teldoc.eu lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, telDoc sp. z o.o.., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok. Możesz również skorzystać z Centrum Pomocy na naszej stronie www.teldoc.pl

Niezbędne dokumenty

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty tj:

 • Politykę prywatności
 • Informacja o plikach cookies

Klauzule informacyjne RODO zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w interesujących Cię obszarach, np.: rozpatrywania reklamacji/składania skarg, korzystania z social mediów czy w związku z procesem rekrutacji znajdziesz w sekcji Ochrona danych osobowych (RODO) w naszym Serwisie telDoc. Zmiany w dokumencie Postanowienia niniejszego dokumentu mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach telDoc sp. z o.o.

Zmiany w dokumencie

Postanowienia niniejszego dokumentu mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach telDoc sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator (Dokument z dnia 26.01.2024 r)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(dalej Polityka)

Ochrona prywatności Użytkowników Serwisów Administratora ma dla telDoc duże znaczenie. Przekazywanie wszelkich danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów jest dobrowolne. telDoc zbiera dane osobowe Użytkownika podane w trakcie zakładania konta w Serwisie telDoc. telDoc będzie przetwarzał przekazane dane osobowe z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. Ilekroć w Polityce prywatności mowa o Administratorze rozumie się przez to telDoc;
 2. telDoc (my, nam) - Teldoc sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768317, NIP 9662127247, wysokość kapitału zakładowego 55.700,00 PLN; telDoc jest zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą o numerze wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000208277;
 3. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TelDoc zamieszczony w Serwisie telDoc;
 4. Serwisy – łącznie wszelkie środki teleinformatyczne, za pomocą których Użytkownik może korzystać z usług telDoc na stronie www.teldoc.pl (Serwis telDoc), a także inne Witryny informacyjne Administratora;
 5. Użytkownik (Ty, Tobie) – każda osoba fizyczna odwiedzająca witryny i/lub serwisy Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności;
 6. Witryny – wszystkie informacje dostępne w Internecie pod adresami: www.teldoc.pl, www.wywiadmedyczny.pl, które udostępniają informacje nt. telDoc i umożliwiają kontakt z przedstawicielami telDoc.

II. Administrator i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest telDoc sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 71, 15-540 Białystok (zwany dalej „Administratorem” lub „telDoc”).

Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres: info@teldoc.eu
 • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie teldoc.pl w sekcji Centrum Pomocy
 • pisząc na adres naszej siedziby

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się wysyłając email na adres: iod@alab.com.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, telDoc sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok. Możesz również skorzystać z Centrum Pomocy na naszej stronie teldoc.pl i wypełnić formularz kontaktowy.

III. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

 1. Administrator umożliwia założenie konta w Serwisie telDoc. Założenie konta wymaga podania danych osobowych tj. imię̨ , nazwisko, adres e-mail niezbędnych do zapewnienia usług wynikających z posiadania konta. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zakładającego konto (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność ́ przetwarzania do wykonania umowy prowadzenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Administrator umożliwia zakup usług za pośrednictwem Serwisu telDoc. Zakup wymaga podania danych osobowych tj. imię̨ , nazwisko, PESEL, rok urodzenia, płeć, telefon, adres e-mail, adres do rozliczeń i/lub adres do pobrania, dane dotyczące płatności oraz w przypadku zażądania faktury VAT, NIP i nazwę firmy, niezbędnych do realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i jej uwzględnienia w dokumentacji księgowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania.
 3. W celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, Administrator prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. wyniki badań) oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji, m.in. również tych danych, które były pobierane przy zakupie usługi, o której mowa w ust.2. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej lub zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) jak i wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jakim jest prowadzenie dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Administrator umożliwia w sprawach związanych ze świadczonymi usługami przez Administratora:
  - kontakt przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie Administratora,
  - kontakt telefoniczny,
  - kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 5. Administrator umożliwia zapisanie się̨ do newsletteru. Skorzystanie z usługi wymaga podania adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) niezbędna do nawiązania kontaktu i przesyłania informacji handlowych.Użytkownik będzie mógł się wypisać z newslettera w każdym czasie za pomocą „Anuluj subskrypcję” zamieszczoną w newsletterze.
 6. Okres przetwarzania danych może także wynikać wprost z przepisów, gdy stanowią̨ one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są̨przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę̨przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków stron.
 7. Dane osobowe o stanie zdrowia Użytkownika, które stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu prawa przechowywane są̨przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Po upływie okresów przetwarzania, dane osobowe są̨anonimizowane lub usuwane.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są przekazywane pracownikom i osobom wchodzącym w skład personelu medycznego świadczącego usługi na rzecz klientów Administratora. Dane osobowe mogą̨ być również ujawniane zewnętrznym podmiotom. Odbiorcami danych mogą̨ być m.in. podmioty z następujących kategorii samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych:
  - kancelarie prawne;
  - firmy księgowe i audytorskie;
  - firmy świadczące usługi informatyczne;
  - firmy obsługujące serwery
  - podmioty należące do grupy kapitałowej.
 2. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Administrator udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku skorzystania ze sposobu płatności w serwisie zewnętrznym, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, podmiotowi obsługującemu usługę płatności w celu jej realizacji.
 4. Dane osobowe nie są w żadnym przypadku udostępniane osobom nieupoważnionym.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO,
  - przenoszenia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.
  Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych. Do działań tych należą m.in.: regularne testy oprogramowania, szyfrowanie danych, kontrola dostępu do danych, korzystanie z certyfikatów bezpieczeństwa.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych jedynie podmiotom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają̨dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator prowadzi na bieżąco analizę̨ ryzyka i sprawdza adekwatność ́ stosowanych środków bezpieczeństwa do identyfikowanych zagrożeń ́ . W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

VI. Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie dokonywane jest w celu dostosowania oferty handlowej lub marketingowej oferowanej przez Administratora do Użytkownika, w tym komunikacji z odbiorcami usług oferowanych przez telDoc.

VII. Pozostałe postanowienia i ograniczenia odpowiedzialności

 1. Administrator dokłada starań, by dane osobowe nie były przekazywane poza EOG, gdy nie jest to konieczne i nie ma biznesowego uzasadnienia, a ewentualne przekazywanie tych danych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, wymaganego przepisami RODO, tj. do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych bądź też z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisach były rzetelne, a Serwisy działały poprawnie i były dostępne dla Użytkownika w każdym czasie. Mimo to mogą się zdarzyć sytuacje, gdy w Serwisach pojawią się błędy lub Serwis będzie czasowo niedostępny, za co Administrator z góry przeprasza Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia Serwisów lub jakichkolwiek stron spoza Serwisów, do których zamieszczone zostały łącza w Serwisach telDoc.
 4. Administrator ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które są efektem wykorzystania informacji umieszczonych na stronie www, jak również za treść stron spoza Serwisów, do których zamieszczone są łącza na stronach Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Serwisach w każdym czasie.
 6. Informacje uzyskane za pomocą Serwisów nie stanowią oferty usług i mają jedynie charakter informacyjny.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i/lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Administrator prezentuje dla Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.
 8. Zawartość Serwisów jest własnością telDoc. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do jakiegokolwiek elementu Serwisów są prawnie chronione.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Niniejsza informacja zawiera opis naszej firmy i precyzuje sposób, w jaki korzystamy z plików cookies na naszej witrynie internetowej. Dokument ten określa, jak i dlaczego zbieramy, przechowujemy, używamy i przekazujemy dane osobowe, jak również opisuje prawa związane z danymi osobowymi oraz sposób kontaktu z nami i z organami nadzorczymi.

Kim jesteśmy?

telDoc jest zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą o numerze wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000208277, który za pośrednictwem platformy telDoc świadczy usługi opisane w Regulaminie na rzecz Pacjentów.

Oferujemy między innymi usługi informacyjne i porady zindywidualizowane, konsultacje, (automatyczne) badanie danych w ramach monitorowania stanu zdrowia i wykrywania ryzyka. Za pośrednictwem naszego Serwisu telDoc pod adresem: www.teldoc.pl usługi świadczymy samodzielnie lub poprzez partnerów (podmioty zewnętrzne).

Platforma obsługiwana jest przez telDoc sp. z o.o. (dalej telDoc) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768317, NIP 9662127247, wysokość kapitału zakładowego 55.700,00 PLN.

telDoc sp. z o.o. jako dostawca nowoczesnych technologii medycznych jest również właścicielem witryn tj.:

 • www.teldoc.eu
 • www.wywiadmedyczny.pl

Nasze strony internetowe

W celu udostępniania dodatkowych produktów i usług, na stronach możemy umieszczać linki do innych witryn, których właścicielami i operatorami są wybrane, zaufane podmioty zewnętrzne. Wspomniane witryny internetowe podmiotów zewnętrznych również mogą korzystać z plików cookies lub podobnych technologii zgodnie z własnymi, odrębnymi zasadami. Aby uzyskać informacje o ochronie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, prosimy o zapoznanie się z ich polityką w tym zakresie.

Pliki cookies

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym) korzystającym z naszej witryny internetowej. Pliki cookies, z których korzystamy, pomagają nam uzyskiwać podstawowe informacje, np. rozpoznać użytkownika i jego urządzenia oraz zapisywać określone informacje o preferencjach lub wcześniejszej aktywności danego użytkownika. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika:

 • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia witryny i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia ze witryną) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

  Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies ze względu na cel ich wykorzystywania:
 • Cookie ściśle niezbędne. Są to pliki cookie niezbędne do działania naszej strony internetowej. Wśród nich są np. pliki cookie umożliwiające zalogowanie się do zabezpieczonych stref witryny, korzystanie z koszyka lub usług elektronicznego pobierania opłat.
 • Cookie analityczne. Umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz analizę sposobu poruszania się po naszej stronie. Pomaga nam to usprawnić działanie witryny, np. ułatwić użytkownikom znalezienie tego, czego szukają.
 • Cookie funkcjonalne. Wykorzystywane są do zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez Nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do Platformy. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
 • Cookie targetujące i mediów społecznościowych. Te pliki cookie rejestrują wizytę odwiedzającego na naszej witrynie, przeglądane podstrony i kliknięte linki. Dostarczają nam one anonimowych danych demograficznych i informacji o aktywności przeglądania, a także pomagają nam dostosowywać i mierzyć skuteczność naszych reklam w serwisach społecznościowych. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej dopasować naszą witrynę i wyświetlane reklamy do zainteresowań klientów. W tym celu możemy przekazywać te informacje również stronom trzecim.

Zgoda na korzystanie z niezbędnych plików cookies i zmiana ustawień

Używamy niezbędnych plików cookies do obsługi podstawowych funkcji naszej strony internetowej, abyś mógł ją odwiedzać i poruszać się po niej oraz korzystać z jej funkcji. Nie wymagamy Twojej zgody na używanie tych plików cookies, ale możesz samodzielnie zablokować te pliki cookie na swoim urządzeniu/przeglądarce. Jednak bez tych plików cookies nasza witryna 10 prawdopodobnie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, a niektóre usługi, o które możesz poprosić, na przykład logowanie do konta online, nie będą mogły być świadczone.

Gdy przetwarzamy „dane osobowe” za pomocą tych niezbędnych plików cookies, robimy to na podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby udostępnić odwiedzającym witrynę internetową i promować naszą działalność, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. W każdej chwili możesz zablokować pliki cookies, aktywując w przeglądarce na swoim urządzeniu określone ustawienia, które umożliwiają odrzucanie wszystkich lub niektórych plików cookies. Jednak w przypadku zablokowania wszystkich plików cookies (w tym niezbędnych), należy liczyć się z ryzykiem utraty możliwości korzystania z całości lub części serwisu.

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych oraz jak włączyć tryb incognito. Tryb ten wpływa na zwiększenie poziomu anonimowości – przeglądarka tryb prywatny (incognito). Podczas korzystania z trybu incognito odwiedzane strony nie są zapisywane w historii. Zapisywane nie są również frazy wpisywane w wyszukiwarce, wprowadzane loginy i hasła, informacje podawane w formularzach czy też pliki cookies.

INTERNET EXPLORER

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć: "Narzędzia" "Opcje internetowe" "Blokuj wszystkie cookies"

Sposób włączenia trybu incognito: W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć : „Menu” (trzy kropki w prawym górnym rogu „Nowe okno InPrivate”. Albo: skorzystaj ze skrótu Ctrl + Shift + P.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

GOOGLE CHROME

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć: "Menu Chrome" "Ustawienia" "Pokaż ustawienia zaawansowane" "Ustawienia treści" w sekcji prywatność "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Sposób włączenia trybu incognito: W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „Menu (trzy kropki w prawym górnym rogu)” „Nowe okno incognito”. Albo: skorzystaj ze skrótu Ctrl + Shift + N.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

FIREFOX

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: W wyszukiwarce Firefox kliknąć: "Narzędzia" -> "Opcje" -> "Prywatność" Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika" Wybrać odpowiednią opcję.

Sposób włączenia trybu incognito: W wyszukiwarce Firefox kliknąć : ”Menu” (w prawym górnym rogu) -> „Nowe okno prywatne”. Albo: skorzystaj ze skrótu Ctrl + Shift + P.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OPERA

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: W wyszukiwarce Opera kliknąć: "Ustawienia" -> "Preferencje" -> "Zaawansowane" ->"Ciasteczka" Wybrać odpowiednią opcję

Sposób włączenia trybu incognito: W wyszukiwarce Opera kliknąć: „O” w lewym górnym rogu) „Nowe okno prywatne”. Albo: skorzystaj ze skrótu Ctrl + Shift + N.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

SAFARI

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: W wyszukiwarce Safari kliknąć: "Ustawienia" w prawym górnym rogu "Preferencje" "Prywatność" Wybrać odpowiednią opcję

Sposób włączenia trybu incognito: W wyszukiwarce Safari kliknąć: „Plik” -> „Nowe okno prywatne”.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Sposób włączenia oraz wyłączenia plików cookies: Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia" -> "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Pliki cookies wprowadzane przez zewnętrznych dostawców

Poniżej przedstawiamy więcej informacji o rodzajach i sposobie wykorzystania serwisów oferowanych przez zewnętrznych dostawców:

Google Tag Manager

Czy plik jest niezbędny? Tak

Serwis do zarządzania tagami HTML i Javascript używanymi do zarządzania narzędziami do monitorowania i analizowania ruchu. Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Polityka cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analitycs

Czy plik jest niezbędny? Tak

Narzędzie do analizowania ruchu. Dane zbierane przez serwis:

• Data i godzina wizyty

• Dane użytkowe

• Kliknięcia

• Informacje o przeglądarce

• Informacje o urządzeniu

• Wsparcie dla JavaScript

• Odwiedzone strony

• Adresu odsyłający (refferer)

• Pobrania

• Informacje o wtyczce

• Zanonimizowany adres IP

• Informacje o lokalizacji (na poziomie miasta)

Dane zebrane są przechowywane do 12 miesięcy.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Polityka cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook

Czy plik jest niezbędny? Nie

Narzędzie monitorujące ruch, do pokazywania reklam, oraz zbierania informacji o kliknięciu w reklamę. Dane zbierane przez serwis:

• Facebook user ID

• Informacje o przeglądarce

• Informacje użytkowe

• Informacje o urządzeniu

• Nie-wrażliwe dane niestandardowe

• Adres odsyłający (refferer)

• Pixel ID

• Szczegółowe dane o danym pixel

• Informacje o lokalizacji

• Dane o zachowaniu użytkownika

• Wyświetlone reklamy

• Interakcje z reklamami, serwisami i produktami

• Informacje o Marketplace

• Wyświetlone treści

• Adres IP

Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies

Microsoft Clarity

Czy plik jest niezbędny? Nie

Narzędzie służące do analizowania zachowań użytkowników na stronie. Dane zbierane przez serwis:

• Data i godzina wizyty

• Informacje o przeglądarce

• Informacje użytkowe

• Kliknięcia na stronie

• Adres IP

• Informacje o urządzeniu

• Informacje o lokalizacji

Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.

Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 

Polityka cookies: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement