Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez telDoc

Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i określa zasady korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu telDoc.

I. Definicje

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

1. Badania – badania laboratoryjne lub pakiety badań laboratoryjnych zamawiane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu telDoc; informacja o aktualnej liście dostępnych w Serwisie telDoc Badań znajduje się w sekcji Nasze produkty;

2. Dane Dostępowe – dane umożliwiające Użytkownikowi autoryzowany dostęp do Konta w Serwisie i służące identyfikacji Użytkownika przy świadczeniu Usług, obejmujące: a. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta w Serwisie, b. Hasło – unikatowy ciąg znaków o długości od 8 do 32, znaków, przynajmniej 1 wielka litera, przynajmniej 1 mała litera, przynajmniej 1 cyfra, przynajmniej 1 znak specjalny (np. !@#$%^&*) ustalany samodzielnie przez Użytkownika;

3. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, będący osobą pełnoletnią;

4. Konto – indywidualne i prywatne konto internetowe Użytkownika zabezpieczone Hasłem zakładane w Serwisie telDoc i stanowiące jego część;

5. Podwykonawca – podmiot, który w ramach współpracy z telDoc realizuje na rzecz Użytkowników Badania w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej; aktualna lista Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

6. Prezentacja Wyników – graficzna prezentacja Wyników dokonana przez telDoc w celu ułatwienia Użytkownikowi zapoznanie się z Wynikami i ich zrozumienie;

7. Raport - analiza danych dostarczonych przez Użytkownika w ramach Analizy Zdrowia, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp po założeniu Konta, przeprowadzona w oparciu o aktualne dane naukowe i medyczne, nie będąca jednak świadczeniem zdrowotnym;

8. Regulamin – niniejszy dokument określający rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i wykonywania Badań i odpłatności za Badania;

9. Serwis telDoc – łącznie wszelkie środki teleinformatyczne, za pomocą których Użytkownik może korzystać z Usług telDoc w szczególności strona teldoc.pl;

10. telDoc – Teldoc sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768317, NIP 9662127247, wysokość kapitału zakładowego 55.700,00 PLN;

11. Analiza Zdrowia – kwestionariusz udostępniony w Serwisie telDoc w ramach promocji zdrowia, pozwalający ocenić swój styl życia i stan zdrowia;

12. Umowa na Badania - umowa zawierana przez Użytkownika z telDoc, której przedmiotem jest zakup i realizacja wybranych przez Użytkowania za pośrednictwem Serwisu telDoc Badań;

13. Umowa na usługi Serwisu – umowa zawierana przez Użytkownika z telDoc, na czas nieokreślony, której przedmiotem są Usługi Serwisu telDoc;

14. Usługi Serwisu – usługi nie będące Badaniami, świadczone przez telDoc z wykorzystaniem Serwisu telDoc, takie jak: Konto, Analiza Zdrowia, Raport;

15. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie telDoc i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem;

16. Wyniki Badań – wyniki Badań laboratoryjnych udostępnione Użytkownikowi na jego Koncie po wykonaniu Badań przez Podwykonawcę na zlecenie telDoc, stanowiące dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

II. Rodzaje i zakres Usług

1. telDoc świadczy za pomocą Serwisu telDoc odpłatnie usługi w zakresie Badań po cenie brutto umieszczonej przez telDoc w Serwisie telDoc.

2. telDoc świadczy za pomocą Serwisu telDoc bezpłatnie usługi polegające na:

 • a. udostępnieniu i prowadzeniu na rzecz Użytkownika Serwisu telDoc,
 • b. udostępnieniu Analizy Zdrowia,
 • c. udostępnieniu chatbota, który odpowie na ewentualne pytania Użytkowników związane z działaniem Serwisu,
 • d. prowadzeniu Konta w Serwisie telDoc,
 • e. udostępnieniu Raportu dot. stanu zdrowia generowanego przez Serwis na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika w ramach Analizy Zdrowia,
 • f. okresowemu dostarczaniu newslettera, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
 • g. udostępnianiu treści związanych ze zdrowiem na social mediach telDoc: Facebook i Instagram.

III. Umowa na Usługi Serwisu

1. Umowa na Usługi Serwisu zostaje zawarta w momencie założenia Konta i trwa przez czas nieoznaczony.

2. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy na usługi Serwisu Użytkownik zobowiązany jest:

 • a. podać następujące dane: imię, nazwisko,
 • b. ustalić Dane Dostępowe
 • c. złożyć niezbędne zgody i oświadczenia wymagane do utworzenia i prowadzenia Konta w tym:
  i. zapoznać się z treścią Regulaminu, teldoc.pl telDoc sp. z o.o. ul. Żurawia 71 15-540 Białystok
  ii. zapoznać się Polityką prywatności w tym z informacją o ochronie danych osobowych oraz potwierdzić to poprzez oznaczenie właściwych pól w Serwisie telDoc.

3. Użytkownik w każdej chwili przed zawarciem Umowy na Usługi Serwisu ma możliwość pobrania Regulaminu oraz Polityki prywatności, które są dostępne w Serwisie telDoc.

4. Umowa rozwiązuje się w przypadkach:

 • a. odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zgodnie z ust. 5,
 • b. rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 6-10,
 • c. niekorzystania z Konta przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia roku, w którym miała miejsce ostatnia aktywność Użytkownika.

5. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy na Usługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail podany jako Dane Dostępowe. Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy info@teldoc.eu lub złożyć za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej teldoc.pl w Centrum Pomocy.

6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę na Usługi Serwisu poprzez likwidację Konta. Likwidacja Konta następuje poprzez złożenie oświadczenia zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail podany jako Dane Dostępowe. Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy info@teldoc.eu lub złożyć za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej teldoc.pl w sekcji Kontakt.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 i 6 telDoc prześle do Użytkownika drogą mailową informację z jakim dniem jego Konto zostanie zlikwidowane.

8. Rozwiązanie Umowy na Usługi Serwisu jest równoznaczne z likwidacją Konta.

9. Z dniem likwidacji Konta Użytkownik traci bezpośredni dostęp do danych w nim zawartych z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

10. Rozwiązanie Umowy na Usługi Serwisu oznacza, iż Użytkownik nie będzie mógł zawrzeć Umowy na Badania.

11. Umowy na Badania zawarte przed rozwiązaniem Umowy na Usługi Serwisu a nie wykonane do tego czasu, zostaną wykonane, a Wyniki zostaną umieszczone na Koncie. W takiej sytuacji Umowa na Usługi Serwisu przedłuża się o okres 30 dni od dnia zamieszczenia Wyników na Koncie.

IV. Umowa na Badania

1. Przedmiotem Umowy na Badania zawieranej między telDoc, a Użytkownikiem jest zakup i wykonanie Badań, na zasadach określonych w Regulaminie oraz otrzymanie Wyników.

2. Umowa na badania zawierana jest na okres 60 dni (na czas określony), w ciągu których Użytkownik powinien wykonać Badania, w innym przypadku Umowa na Badania wygasa a Użytkownik ma prawo teldoc.pl telDoc sp. z o.o. ul. Żurawia 71 15-540 Białystok do zwrotu uiszczonej ceny pomniejszonej o 30 % tytułem ryczałtowych kosztów obsługi, jednak nie mniej niż 20 zł, z zastrzeżeniem zapisów w Rozdziale V pkt D.

3. Umowę na Badania może zawrzeć każdy Użytkownik Serwisu telDoc z zastrzeżeniem, iż:

a. Badanie można zamówić wyłącznie dla siebie,
b. w ramach jednego zamówienia można zamówić Badania, które będą wykonane w ramach jednego pobrania próbki; gdyby wymagane były dwa lub więcej pobrania konieczne jest złożenie odrębnych zamówień.

4. Aby zawrzeć Umowę na Badania za pomocą Serwisu telDoc Użytkownik powinien:
a. dodać do koszyka wybrane przez siebie Badania, z listy Badań dostępnej aktualnie w Serwisie telDoc,
b. uzupełnić prawidłowo dane, o jakie telDoc będzie odpytywał w całym procesie zakupowym, potrzebne do ich właściwego wykonania,
c. wyrazić stosowne zgody i oświadczenia wymagane w procesie zakupowym w Serwisie telDoc i potwierdzić to poprzez oznaczenie właściwych pól,
d. oraz dokonać zapłaty za Badania z wykorzystaniem dostępnych metod płatności za pomocą serwisu Przelewy24, na który Użytkownik zostanie przekierowany podczas płatności za składane zamówienie.

5. Do skutecznego zawarcia Umowy na Badania dochodzi wyłącznie z chwilą otrzymania przez telDoc zapłaty za zamówione Badania w pełnej wysokości.

6. W przypadku zawarcia pierwszej Umowy na Badanie Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu i jego potwierdzenia, polegającego na wpisaniu 6-cio cyfrowego kodu PIN, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu przez Serwis telDoc. Numer telefonu jest niezbędny w celu realizacji Umowy na Badania.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy na Badania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia zawierającego co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail podany jako Dane Dostępowe, ID zamówienia/nr faktury, nazwę pakietu, sposób zwrotu środków. Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy info@teldoc.eu lub złożyć za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej teldoc.pl w Centrum Pomocy.

8. Jeżeli Użytkownik przed odstąpieniem od Umowy na Badania:
a. dokonał opłaty za Badania i je wykonał tj. materiał do badania został pobrany – wówczas nie przysługuje mu prawo do zwrotu uiszczonej ceny wykonanych Badań, a Wyniki zostaną umieszczone na Koncie;
b. dokonał opłaty za Badania, ale ich nie wykonał – wówczas przysługuje mu prawo do zwrotu uiszczonej ceny niewykonanych Badań.

9. Użytkownik otrzyma zwrot środków w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu. 

10. Odstąpienie od Umowy na Badania nie wpływa na ważność Umowy na Usługi Serwisu, która wiąże strony. 

11. Usługa Badań wykonywana jest na terenie Polski. 

V. Usługi

A. Analiza Zdrowia

1. telDoc udostępnia usługę Analizy Zdrowia w ramach promocji zdrowia, która nie wymaga założenia Konta w Serwisie telDoc.

2. Po wykonaniu Analizy Zdrowia tylko Użytkownik otrzyma informację dotyczącą potencjalnych ryzyk zdrowotnych m.in. tj.: ryzyko sercowo-naczyniowych, ryzyko związane z zaburzeniami pracy tarczycy, ryzyko wystąpienia stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy (zaburzeń glikemii), czy rekomendacja wykonania badań profilaktycznych w celu weryfikacji możliwości wystąpienia innych ryzyk, niż wyżej wymienione.

B. Raport

1. Raport jest usługą komplementarną do usługi Analizy Zdrowia i dostępny jest wyłącznie dla Użytkowników Serwisu telDoc.

2. Raport stanowi informację prezentowaną na podstawie danych podanych przez Użytkownika w Analizie Zdrowia, dotyczącą potencjalnych ryzyk zdrowotnych, o których mowa w Pkt A ust. 2, wraz:

 • a. ze wskaźnikami zdrowia oraz z wyjaśnieniem, co oznaczają,
 • b. z rekomendacjami, jak postępować w sytuacji, gdy ww. wskaźniki wykraczają poza określoną normę,
 • c. z propozycją rekomendowanych dla niego Badań w celu pogłębienia diagnostyki w kierunku zaistniałych ryzyk lub weryfikacji ogólnego stanu zdrowia.

C. Konto

Konto umożliwia dostęp do zakupu Badań oraz daje możliwość przechowywania:

 • a. danych dotyczących Użytkownika i możliwości zarządzania nimi,
 • b. zgód Użytkownika i możliwości zarządzania nimi,
 • c. historii wykonanych Badań i ich Wyników
 • d. Raportu, o ile została wykonana Analiza Zdrowia.

D. Badania (usługa odpłatna)

1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu telDoc zakupić wykonanie wybranych Badań poprzez dodanie ich do koszyka.

2. Przy każdym Badaniu w Serwisie telDoc wskazana jest jego cena wraz ze stawką podatku VAT, czyli „Cena”.

3. W celu prawidłowej realizacji zakupu i zawarcia Umowy na Badania Użytkownik powinien wybrać jeden z wyświetlonych przez Serwis telDoc punktów pobrań, w którym odda materiał niezbędny do wykonania badań laboratoryjnych, poprzez zaznaczenie jednego z nich, a następnie postępować zgodnie z procesem realizacji zamówienia w Serwisie telDoc, co zostało opisane w ust. 4 Rozdziału IV.Po prawidłowym złożeniu zamówienia i jego opłaceniu Użytkownik otrzyma powiadomienie w formie e-mail i sms z kodem uprawniającym do realizacji zamówienia w wybranym przez Użytkownika punkcie pobrań. 

E. Wyniki badań i ich Prezentacja

1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Wynikami poprzez stały dostęp do swojego Konta.

2. Termin realizacji Badań i przekazania Wyników w formie elektronicznej zależy od Podwykonawcy.

3. Użytkownik informowany jest o dostępności Wyników na Koncie - poprzez wiadomość sms na numer telefonu oraz wiadomości na adres e-mail wskazane jako Dane Dostępowe.

4. Użytkownik korzystający z Konta ma stały dostęp do swojej dokumentacji medycznej, dlatego: a. otrzymuje Wyniki w wersji przekazanej przez Wykonawcę (pdf) z możliwością wydruku oraz b. dodatkowo otrzymuje ich Prezentację w Serwisie telDoc.

VI. Płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić za pomocą następujących metod: BLIK, przelew online, karta płatnicza/kredytowa.

2. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

3. Każdy Użytkownik po dokonaniu płatności otrzyma drogą mailową fakturę na adres mailowy i dane wskazane w procesie realizacji zamówienia.

VII. Cechy i istota Usług

1. Użytkownik akceptuje, iż nieodpłatne usługi Serwisu nie stanowią świadczeń zdrowotnych ani porady medycznej i nie są wykonywane przez osobę wykonującą zawód medyczny.

2. Analiza Zdrowia Zdrowia, Raport, Prezentacja Wyników przygotowywane są w oparciu o bazy danych wiedzy medycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bez udziału osób wykonujących zawód medyczny.

3. telDoc dokłada wszelkich starań, aby korzystać z najbardziej aktualnych, wiarygodnych i szerokich baz danych w celu zapewniania najwyższej jakości Usług Serwisu, nie gwarantuje to jednak pełnej poprawności danych zawartych w bazach.

4. Usługi Serwisu, w tym Prezentacja Wyników nie zastępują kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.

5. Użytkownik powinien skonsultować Wyniki z odpowiednią osobą wykonującą zawód medyczny.

6. W żadnym wypadku nie należy rezygnować z przyjmowanych leków, zmieniać zasad ich przyjmowania lub podejmować samodzielnie decyzji o przyjmowaniu jakichkolwiek leków wyłącznie na podstawie Usług Serwisu, bez konsultacji z odpowiednią osobą wykonującą zawód medyczny. Dotyczy to również stasowania wyrobów medycznych czy suplementów diety, stosowania diet, fizjoterapii.

7. Użytkownik powinien skontaktować się z osobą wykonująca zawód medyczny w każdym przypadku, gdy: a. Wyniki wskazują na występowanie problemu zdrowotnego lub schorzenia, b. Prezentacja Wyników wskazuje na ryzyko powstania problemu zdrowotnego lub schorzenia.

8. Wyłącznie Badania i Wyniki przeprowadzane są i przygotowywane przez osoby wykonujące zawód medyczny.

9. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego SOR w celu uzyskania pomocy.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w ramach korzystania z jakichkolwiek usług w Serwisie telDoc.

VIII. Zasady korzystania z Serwis telDoc

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za zabezpieczenie swojego Konta przed dostępem osób trzecich.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku udzielenia dostępu do Konta osobie trzeciej lub niewłaściwego zabezpieczenia Hasła. W przypadku gdy dojdzie do udostępnienia tych danych przez Użytkownika lub niedochowania staranności w przechowywaniu Danych Dostępowych telDoc nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu telDoc przez osoby trzecie z wykorzystaniem Danych Dostępowych.

3. Użytkownik ma możliwość zmiany/aktualizacji swoich Danych Dostępowych.

4. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować telDoc, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@teldoc.eu, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa Konta lub stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do jego danych.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie i ochronę Wyników i ich Prezentację oraz Raportu.

6. Użytkownik ma dostęp do Serwisu telDoc 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu telDoc lub działań na szkodę telDoc lub innych osób.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Serwisu telDoc następujących treści:

 • a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych telDoc lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • b. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • c. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

9. W razie otrzymania przez telDoc wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, telDoc może uniemożliwić dostęp do tych danych, w tym zablokować Konto. telDoc, nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych w takiej sytuacji. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych telDoc zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

10. Wszelkie szkody poniesione przez telDoc wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, sprawią, że telDoc będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

11. telDoc ma prawo zablokować dostęp do Serwisu telDoc, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu telDoc, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić telDoc na szkodę.

12. telDoc zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności, gdy niezbędne jest przeprowadzenie prac systemowych lub konserwacyjnych Serwisu telDoc. telDoc w miarę możliwości poinformuje Użytkowników o przewidywanych utrudnieniach w świadczeniu Usług z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godzin, chyba że utrudnienia wynikają z okoliczności, których nie mógł przewidzieć.

13. W przypadku wystąpienia awarii wymagających natychmiastowej reakcji dostęp do Serwisu telDoc zostanie przywrócony niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych.

14. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, telDoc ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

15. telDoc zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

16. telDoc nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu telDoc w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

17. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

18. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

19. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. telDoc oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do swojego systemu

IX. Wymogi techniczne. Inne opłaty

1. Korzystanie z Serwis telDoc wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 • a. aktywny telefon komórkowy,
 • b. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
 • c. aktywny adres e-mail,
 • d. w przypadku korzystania z Serwisu telDoc za pośrednictwem komputera wymagane są:
  i. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
  ii. dostęp do Internetu
 • e. w przypadku korzystania z Serwisu telDoc na urządzeniu mobilnym wymagany jest system Android, iOS bądź Microsoft, zaktualizowane do najnowszych wersji.

  2. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.

X. Reklamacje

1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo złożyć reklamację w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis telDoc.

2. Reklamacje może wysłać:

 • a. drogą mailową na adres: reklamacje@teldoc.eu
 • b. lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej teldoc.pl w Centrum Pomocy.

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • a. dane Użytkownika: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail podany jako Dane Dostępowe, adres pocztowy – w przypadku, gdy klient chce uzyskać odpowiedź na reklamację drogą pocztową,
 • b. opis przedmiotu reklamacji, a jeżeli reklamacja dotyczy Badania: dane dotyczące reklamowanego Badania (ID zamówienia, nazwa pakietu lub badania, który Podwykonawca wykonywał badanie, gdzie było przeprowadzane badanie)
 • c. oczekiwania Użytkownika zgłaszającego reklamację
 • d. numer rachunku bankowego – w przypadku oczekiwania zwrotu płatności
 • e. preferowany sposób kontaktu z Użytkownikiem

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni.

5. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik będzie informowany drogą e-mailową, chyba, że Użytkownik zażąda odpowiedzi listownej.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest telDoc. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej teldoc.pl.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Podwykonawcy jako podmioty lecznicze, są niezależnymi od telDoc administratorami danych osób, które wykonują badania.

XII. Postanowienia końcowe

1. Serwis telDoc zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie telDoc wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej teldoc.pl w sekcji Bezpieczeństwo w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu, ponadto telDoc poinformuje o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Serwisu telDoc lub drogą mailową na adres wskazany jako Dane Dostępowe.

4. Użytkownik będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2023 r.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa.

Załącznik nr 1  

Lista Podwykonawców 

 1. ALAB Laboratoria Sp. z o.o.